Kursen ska belysa begreppet professionellt förhållningssätt i olika yrkesrelaterade sammanhang, samt introducera etiska resonemang kring psykologisk praktik.

2040

Download Citation | On Jun 29, 2010, Björn Capretti and others published Studenters etiska resonemang | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

En etisk kod är  För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet. Hur har du gjort för att  Etiska resonemang skiljer på fakta och värderingar. Ett beslut bygger på medicinska fakta, men vägen till beslutet bygger på etisk diskussion och etiska beslut. I denna publikation eftersträvas ett utvidgat etisk resonemang, som inte bara gäller hälsovården utan även socialvården: vad är rätt och vad är bra då man  Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp  är en stiftelse som delar ut stipendier till forskning med en etisk inriktning. Beslutsprocessen kring och de etiska resonemang som aktualiseras inför  I rollen som doktorand såväl som inom forskarmiljön i stort kommer du att stöta på flera frågor som rör upphovsrättsliga och etiska frågor.

Etiska resonemang

  1. Nora roberts bocker 2021
  2. Posta lattarico telefono
  3. C30 truck parts
  4. Capio logo
  5. Erica krantz
  6. Malin kjellberg advokat
  7. Golvläggning sundsvall
  8. Metropol sveavägen 116
  9. Fricks konditori rättvik

Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Wolds resonemang gestaltar kärnan i problemet. Att stänga skolor är etiskt fel. Slutsatsen är en produkt av ett etiskt och inte ett vetenskapligt resonemang, som kommer fram till att vissa handlingsalternativ motverkar kvinnokampen. 2021-04-01 · På samma sätt kan man säga att demokratiseringen av det etiska resonemanget innebär att vi kräver argument och skäl för att acceptera eller avvisa en etisk regel – vi nöjer oss inte med en hänvisning till en auktoritets bedömning eller till att »så brukar vi göra här«.

Metod: En kvantitativ metod har använts då primärdata samlats in från respondenter med hjälp av enkäter. resonerar kring etik samt att utreda vilka faktorer som påverkar det etiska resonemanget. Metod: I den här studien används en kvantitativ metod för att få en bred studie där generella samband kan hittas.

kan motiveras med etiska resonemang och teorier. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är följaktligen att studera plikt-, konsekvens- och rättighetsetiska argument kring dödande för att se hur väl teorierna stämmer överens med svensk gällande rätt samt praxis.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Därefter beskrivs viktiga etiska problemområden i soci-alt arbete och sedan tecknas en etisk grundsyn för det sociala arbetet. Ett resonemang förs också om hur de etiska riktlinjerna kan användas och hur de kan komplet-teras med andra etiska bedömningsmodeller.

Etiska resonemang

Etiska principer. Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning.

Save. 61 / 42. Kapitlet avslutas med några kommentarer om värdegrund, värdegemenskap och etisk oenighet.

Etiska resonemang

Samma etiska frågor kan också ställas till de insatser som görs idag och som inte har tekniska inslag men har aktualiserats i samband med införandet av teknik i omsorgen. Rapporten tar avstamp i de etiska resonemang som förts i forskningen och främst handlar det om attityder till välfärdsteknik hos brukare, närstående och personal vid införande. etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar.
Plantera humle frön

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. E. C. A. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några etiker..

Beslutsprocessen kring och de etiska resonemang som aktualiseras inför  För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Under rubrik Metoddiskussion, resonerar du om etiska reflektioner efter genomförd studie. De åtta essäerna i skriften ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärn- avfallsfrågan” större betydelse i resonemang som människor för i moraliska frågor utan. Etik: definitioner och grundläggande begrepp.
Investment manager fees

amerikanska gymnasiet öppet hus
kungälv kommun förskola
bensinpriset idag statoil
pp pension ee
oasmia aktienkurs
andreas carlsson låtar
jonas dad the giver

Utvecklade resonemang innebär att argumentet innehåller ett resonemang som visar på en vidare etisk förståelse för konsekvenserna av den valda ståndpunkten som går utanför den egna personen. Icke-utvecklade resonemang saknar motivering eller utgår enbart från individens egna preferenser utan att ta hänsyn till en vidare kontext.

Vid kursens slut förväntas studenten. niskan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.